عضویت در کمیته داوران
جمعه 25 شهریور 1401
عضویت در کمیته داوران

اساتید محترم دانشگاهها و دارندگان مدرک دکترای تخصصی که تمایل به عضویت در کمیته داوران پنجمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی دارند در سامانه کاربران کنفرانس ثبت نام نمایند.


همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مديريت و علوم انسانی، پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران، همايش، مديريت، مهدوي، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، پذیرش مقاله، اپلای، ئانشگاه علامه، الزهرا، بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر